House of Aviation

House of Aviation

Binnen het ROC van Amsterdam en Flevoland (ROCvAF) heeft in 2019 Mbo College Airport het initiatief genomen om House of Aviation (HoA) op te richten. Een meerjarig samenwerkingsverband in de metropoolregio Amsterdam van onderwijsinstellingen in het mbo en hbo, bedrijven, netwerkorganisaties en de overheid. Als er sprake is van voortdurende aanpassing tussen onderwijs en arbeidsmarkt, is een leerarchitectuur nodig om flexibel te kunnen blijven inspelen op veranderingen in de samenleving en de werkende bevolking.

Voor het beroepenveld in de luchtvaartsector stonden de afgelopen tien jaar in het teken van de kredietcrisis en het voorkomen van banenverlies. Voor de komende jaren zien werkgevers op de luchthaven en in de luchtvaart heel andere uitdagingen. Centraal staan daarbij duurzaamheid, de belasting op milieu en klimaat, de opmars van digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie en het groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel.
Voor zowel onderwijs als beroepenveld geldt hiermee dat er een omslag in cultuur en werkwijze zal moeten worden gemaakt, waarbij zij elkaar nodig hebben.

House of Aviation gaat deze omslag faciliteren naar snel en wendbaar middelbaar beroepsonderwijs. Ook gaat House of Aviation innovatief onderwijs cocreëren met bedrijven in de context van de luchthaven. Hiermee wordt House of Aviation dé agile omgeving waar studenten, docenten en medewerkers van bedrijven de skills ontwikkelen om de nieuwe en veranderende werkzaamheden op de luchthaven aan te kunnen. Innovatie speelt een belangrijke rol om de internationale concurrentiepositie van Schiphol te behouden en te verbeteren.

Het practoraat Airport & Aviation is gevraagd een actieve rol te spelen m.b.t. kenniscirculatie en verantwoording in het kader van het projectresultaten van het House of Aviation.